English
Ελληνικά
 
 

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

 

Άρθρο 1

Ονομασία – Έδρα-Έμβλημα

Οι αντιπρόσωποι των Αποδήμων Ηπειρωτών, Μέλη ανά τον κόσμο Ομοσπονδιών και Συλλόγων, στην πρώτη τους Παγκόσμια Συνδιάσκεψη που έλαβε χώρα από 28 έως 30 Ιουλίου 2006 στην πόλη των Ιωαννίνων, αποφάσισαν ομόφωνα με βάση το παρόν Καταστατικό την ίδρυση Τριτοβάθμιου Οργάνου με την επωνυμία: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Π.Σ.Η.Ε.)

Το έμβλημα του Π.Σ.Η.Ε. θα είναι η Ήπειρος με την Υδρόγειο Σφαίρα. Το ίδιο Έμβλημα θα φέρει στο κέντρο και η κυκλική σφραγίδα στην οποία  περιφερειακά και ολογράφως θα αναγράφεται ο τίτλος του Π.Σ.Η.Ε.

H Έδρα και τα Γραφεία  του Π.Σ.Η.Ε. θα είναι στα Ιωάννινα.

 

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες – Σκοποί

1. Το Π.Σ.Η.Ε. θα είναι το γνωμοδοτικό και εισηγητικό όργανο προς την Ελληνική Πολιτεία για θέματα που αφορούν τους ανά τον Κόσμο Απόδημους Ομογενείς Ηπειρώτες. Το Π.Σ.Η.Ε. θα έχει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων όλων των Ηπειρωτικών Ομοσπονδιών και Ηπειρωτικών Συλλόγων και Αδελφοτήτων ανά τον Κόσμο.

 

2. Το Π.Σ.Η.Ε. έχει εισηγητική και γνωμοδοτική αρμοδιότητα σχετικά με  θέματα που αφορούν τους Απόδημους Ηπειρώτες ανά τον Κόσμο και οι σκοποί του μετουσιώνονται στη διαρκή ανάγκη για:

     α)  Την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των αποδήμων Ηπειρωτών και ομογενών Ελλήνων.

     β) Την σύσφιγξη των δεσμών των Αποδήμων Ηπειρωτών και ομογενών Ελλήνων με την πατρίδα, καθώς και με τους λαούς των χωρών, που διαμένουν και δραστηριοποιούνται. Την καλλιέργεια δεσμών φιλίας των Ομογενών Ηπειρωτών με τους άλλους λαούς.

     γ) Τη συνεργασία με την Ορθόδοξη Εκκλησία και τις άλλες Εκκλησίες των Αποδήμων και Ομογενών Ελλήνων και με τα εκκλησιαστικά κέντρα και ιδρύματα.

    δ) Το συντονισμό των ενεργειών των Ομοσπονδιών και Συλλόγων μας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαών και εθνοτήτων όπου αυτά καταπατούνται –ιδιαίτερα των συμπατριωτών μας της Βορείου Ηπείρου για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσής των.

     ε) Την οργάνωση επικοινωνίας ανάμεσα στους απανταχού Ηπειρώτες με τη δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

   στ) Τη στήριξη και ανάπτυξη εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών των Αποδήμων Ηπειρωτών του Εξωτερικού και την μητέρα Πατρίδα.

     ζ)  Τη  δημιουργία Δικτύων δράσης διάφορων ομάδων όπως Παιδείας, Νεολαίας, Γυναικών, Επιστημόνων και άλλων.

    η) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των Ηπειρωτικών Συλλόγων, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες.

 

3. Το Π.Σ.Η.Ε. είναι Κοινωφελής Οργανισμός με βάση την Ελληνική Νομοθεσία

 

4.  Το Π.Σ.Η.Ε. είναι πολιτικά ουδέτερο.

 

Άρθρο 3

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:

1. Διοργάνωση Παγκόσμιων Πολιτιστικών εκδηλώσεων

2. Παγκόσμιες συνδιασκέψεις νεολαίας

3. Συγκεντρώσεις με διεξαγωγή συζητήσεων, διαλέξεων σεμιναρίων, ψυχαγωγικές και μορφωτικές εκδηλώσεις

4. Δημιουργία και λειτουργία γραφείου

5. Έκδοση περιοδικού του Π.Σ.Η.Ε. „Ο Απόδημος Ηπειρώτης“

 

Άρθρο 4

Μέλη του Π.Σ.Η.Ε.

1. Μέλη του Π.Σ.Η.Ε. μπορούν να γίνουν:

Όλες οι Ομοσπονδίες (κι εκεί όπου δεν υπάρχουν ομοσπονδίες), οι Σύλλογοι και οι Αδελφότητες των  Αποδήμων Ομογενών Ηπειρωτών ανά τον κόσμο με τους αιρετούς αντιπροσώπους τους (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Όργανα).

 

2. Η ιδιότητα Μέλους στο Π.Σ.Η.Ε. αποκτάται, για τις νέες Οργανώσεις των Απόδημων Ηπειρωτών του εξωτερικού, μετά από σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Η.Ε. και εφ’ όσον τηρηθούν τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής της:

    α) Υποβολή καταστατικού της Ομοσπονδίας, ή του Συλλόγου, ή της Αδελφότητας από το οποίο θα προκύπτει η ύπαρξη και δραστηριοποίησή τους.

    β) Διαπίστωση του ότι οι καταστατικοί σκοποί της οργάνωσης δεν αντιστρατεύονται τους στόχους του Π.Σ.Η.Ε.

    γ) Ύπαρξη και κοινοποίηση προς το Π.Σ.Η.Ε. Πρακτικού πρόσφατων Αρχαιρεσιών, Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων  και εκλογής αντιπροσώπων για το Συνέδριο  του Π.Σ.Η.Ε.

    δ) Αποδοχή του ότι η εκλογή των αντιπροσώπων θα γίνεται με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.

 

3.    Το Δ. Σ. του Π.Σ.Η.Ε. εξετάζει εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και εισηγείται την αποδοχή ή μη του μέλους.

 

4.    Το Δ.Σ. συγκεντρώνει ανά τρίμηνο τις αιτήσεις εγγραφής των μελών από όλες τις Ομοσπονδίες, εγκρίνει εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις καταχωρεί στο τηρούμενο Μητρώο Μελών του Π.Σ.Η.Ε.

 

5.    Αν απορριφθεί η αίτηση του οποιουδήποτε υποψήφιου Μέλους, πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Η.Ε. να δικαιολογήσει γραπτά την απόρριψή της μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή της. Το υποψήφιο Μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλει στο ανώτατο όργανο, δηλαδή τη Γενική Συνέλευση, γραπτή ένσταση εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση προς αυτό της απόρριψης της αιτήσής του.

 

6.    Η ισχύς της ιδιότητας του Μέλους αρχίζει αμέσως μετά την αποδοχή της αίτησης και την καταβολή των συνδρομών.

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών

 

1. Τα μέλη συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Π.Σ.Η.Ε. με  προτάσεις για όλα τα θέματα που ορίζει το Καταστατικό

2. Οι Ομοσπονδίες των Ηπειρωτών, οι Σύλλογοι και οι Αδελφότητες συμμετέχουν στα συνέδρια με τους αιρετούς αντιπροσώπους τους.

3. Κάθε Ηπειρωτική Ομοσπονδία διατηρεί την ανεξαρτησία της.

4. Κάθε Ομοσπονδία πληρώνει κατά την εγγραφή της την εισφορά, το ύψος της οποίας αποφασίζεται από το Τακτικό Συνέδριο του Π.Σ.Η.Ε.

5. Τα Μέλη καταβάλουν τακτικά την ετήσια συνδρομή τους, το ύψος της οποίας αποφασίζεται από το Τακτικό Συνέδριο του Π.Σ.Η.Ε. μέχρι 31.12. κάθε έτους.

6. Ανεξάρτητοι Σύλλογοι και Αδελφότητες γίνονται Μέλη του Π.Σ.Η.Ε. μόνο εάν προέρχονται από  περιοχές όπου δεν υφίστανται Ομοσπονδίες Ηπειρωτών. 

 

Άρθρο 5

Απώλεια της ιδιότητας Μέλους

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Σ.Η.Ε. αναστέλλεται  η ιδιότητα του Μέλους, εφόσον αυτό ανέπτυξε αντικαταστατική δραστηριότητα ή υπέπεσε σε άλλα σοβαρά παραπτώματα που αντίκεινται στους σκοπούς του Π.Σ.Η.Ε. Την οριστική απόφαση περί της απώλειας της ιδιότητας του Μέλους τη λαμβάνει το επόμενο Τακτικό Συνέδριο του Π.Σ.Η.Ε. με πλειοψηφία 50% +1, εφόσον το Μέλος ζητήσει την Απόφαση του Τακτικού Συνεδρίου.

 

2.    Με γραπτή δήλωση του Μέλους για εθελούσια αποχώρηση από το Π.Σ.Η.Ε.

 

3.    Μετά από διάλυση του Σωματείου.

 

4.    Μέλη που έχασαν την σχετική ιδιότητά τους δε δικαιούνται επιστροφή εισφορών.

 

Άρθρο 6

Οικονομικοί πόροι του Π.Σ.Η.Ε.

Οι οικονομικοί πόροι του Π.Σ.Η.Ε.:

1. Η ετήσια συνδρομή των Μελών Ομοσπονδιών και ανεξάρτητων Σωματείων, το ύψος της οποίας καθορίζεται βάσει του αριθμού των Συνέδρων που αριθμεί η κάθε Πανηπειρωτική Ομοσπονδία ή Σωματείο.

2. Οι έκτακτες εισφορές των Ομοσπονδιών όταν υπάρχει σχετική ανάγκη.

3. Οι προαιρετικές συνεισφορές και κληροδοτήματα Μελών και φίλων του Π.Σ.Η.Ε.

4. Οι κρατικές επιχορηγήσεις. 

 

Άρθρο 7

Όργανα του Π.Σ.Η.Ε.

 

 

Όργανα του Π.Σ.Η.Ε. είναι:

 • Η Τακτική Συνέλευση όλων των αντιπροσώπων
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Το Προεδρείο
 • Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 8

Συνέδριο των Αντιπροσώπων

1. Το ανώτατο Όργανο του Π.Σ.Η.Ε. είναι το Τακτικό Συνέδριο των αντιπροσώπων των Πανηπειρωτικών Ομοσπονδιών, των ανεξαρτήτων Συλλόγων και Αδελφοτήτων (εκεί όπου δεν υπάρχουν ομοσπονδίες), που συνέρχεται κάθε 3 χρόνια.

2. Το Συνέδριο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Π.Σ.Η.Ε. Οι αποφάσεις στο Τακτικό Συνέδριο παίρνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός από τις ψηφοφορίες για  αποφάσεις, που ορίζεται να γίνονται με διαφορετικό τρόπο από τα άρθρα του καταστατικού.

3.  Εγκρίνει την ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου.

4.  Το Τακτικό Συνέδριο συγκαλείται από το Δ.Σ. και γίνεται γραπτώς γνωστό στις Ομοσπονδίες, τους Συλλόγους και τις Αδελφότητες 10 εβδομάδες πριν την σύγκλησή του.

5.  Ο αριθμός των αντιπροσώπων στο Τακτικό Συνέδριο είναι ανάλογος με την δύναμη σε Μέλη  των Ομοσπονδιών και των ανεξάρτητων σωματείων (όπου δεν υπάρχει Ομοσπονδία):

 • Ομοσπονδίες οι οποίες έχουν πάνω από 10 Συλλόγους στέλνουν μέχρι 50 αντιπροσώπους.
 • Ομοσπονδίες οι οποίες έχουν κάτω από 10 Συλλόγους στέλνουν μέχρι 25 αντιπροσώπους
 • Ανεξάρτητα Σωματεία θα στέλνουν μέχρι 5 αντιπροσώπους.

 

6. Το Συνέδριο έχει απαρτία όταν είναι παρόντες το 50% συν ένα των δηλωμένων και αναγνωρισμένων αντιπροσώπων. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει αναμονή μίας (1) ώρας μετά την παρέλευση της οποίας το Συνέδριο συνεχίζεται με τους παρόντες αντιπροσώπους, ο αριθμός των οποίων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το 1/3 των δηλωμένων και αναγνωρισμένων αντιπροσώπων.

7. Για τη διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου εκλέγεται τριμελές Προεδρείο.

8. Ο έλεγχος των Οικονομικών γίνεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή και αν χρειαστεί από Ορκωτούς Λογιστές.

 

Άρθρο 9

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Η.Ε. - Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Η.Ε. είναι 13μελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία, το βοηθό Ταμία, τον Υπεύθυνο Τύπου (οι οποίοι αποτελούν τα μέλη του Προεδρείου) και από έξι (6) ισότιμα μέλη.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει ν’ αντιπροσωπεύονται όλες οι ομοσπονδίες.

Στο Π.Σ.Η.Ε. δύνανται να λειτουργούν Δίκτυα των Απόδημων Ηπειρωτών όπως:

 • Δίκτυο Νεολαίας
 • Δίκτυο Παιδείας
 • Δίκτυο Επιχειρηματιών
 • Δίκτυο Πολιτισμού
 • Δίκτυο Επιστημόνων
 • Δίκτυο Γυναικών

 

2. Το Προεδρείο:

        α) Μεριμνά για την λύση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Π.Σ.Η.Ε.

        β) Χειρίζεται τα οικονομικά θέματα και την περιουσία του Π.Σ.Η.Ε.

        γ) Προωθεί τους στόχους του Π.Σ.Η.Ε.

 

3. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Π.Σ.Η.Ε. στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματός του τον εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος και αυτού, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.   

 

4. Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Η.Ε. εκλέγεται από την Ολομέλεια του Τακτικού Συνεδρίου με μυστική ψηφοφορία, εκλέγεται δε εκείνος, που θα συγκεντρώσει την απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων στο Τακτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων και με τους παρόντες συνέδρους.

 

5. Τα υπόλοιπα Μέλη του Προεδρείου (ήτοι ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο βοηθός ταμία και ο Υπεύθυνος Τύπου) εκλέγονται, ξεχωριστά ο καθένας, από την Ολομέλεια με απλή ψηφοφορία διά μονοσταυρίας. Τα υπόλοιπα έξι (6) ισότιμα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα είναι οι εκάστοτε πρόεδροι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των Ομοσπονδιών (κατόπιν εγγράφου ορισμού τους από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας), και του εκάστοτε Προέδρου ή αντιπροσώπου της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» χωρίς να εκλεγούν με ψηφοφορία. Στην περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τα 6 ισότιμα αυτά μέλη, εκλεγούν στο Προεδρείο, τότε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τους ή της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», θα πρέπει να ορίσει αντιπρόσωπο, ώστε να συμμετέχει αυτός ως ισότιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του. Επιπλέον εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

 

6. Η θητεία του Προεδρείου του Π.Σ.Η.Ε., (ήτοι του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Εδικού Γραμματέα, του Ταμία, του βοηθού ταμία και του Υπεύθυνου Τύπου) είναι τριετής.

 

7. Για την εκλογή του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) ψηφίζεται από την Ολομέλεια τριμελής εφορευτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας στο Προεδρείο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή. Η ψηφοφορία είναι μυστική και με ομοιόμορφα ψηφοδέλτια. Στην ίδια ψηφοφορία εκλέγονται και τα Μέλη της Ε.Ε. τα οποία δεν πρέπει να προέρχονται  από την ίδια Ομοσπονδία. Η Ε.Ε.είναι αρμόδια για τον έλεγχο των οικονομικών του Π.Σ.Η.Ε. και παρουσιάζει την έκθεση στο Τακτικό Συνέδριο.

 

8. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης, του Πρόεδρου του Π.Σ.Η.Ε. τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση  κωλύματος ή παραίτησης οποιοδήποτε άλλου Μέλους του Προεδρείου γίνεται ψηφοφορία μεταξύ των υπολοίπων Μελών του Προεδρείου αφού αυτό συμπληρωθεί με το πρώτο αναπληρωματικό Μέλος. Το Δ.Σ. έχει απαρτία, όταν παρευρίσκονται τα μισά + ένα των μελών του.

 

9. Το Δ.Σ.  συγκαλείται από τον Πρόεδρο στην Έδρα του Π.Σ.Η.Ε. αλλά μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλες πόλεις εντός ή εκτός της Ελλάδος κατόπιν αποφάσεώς του. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης γνωστοποιούνται τριάντα ημέρες πριν από την Συνεδρίαση στα μέλη του Δ.Σ.. Το Δ.Σ.    δύναται  να συνεδριάζει χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της νέας τεχνολογίας (διαδίκτυο) ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Προεδρείο μπορεί να συνεδριάζει για έκτακτα θέματα ξεχωριστά, παίρνοντας αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των μελών του.

 

 10. Στο Τακτικό Συνέδριο το Δ.Σ.  του Π.Σ.Η.Ε. παρουσιάζει την Έκθεση Πεπραγμένων, την Οικονομική Έκθεση του Ταμία και της Ε.Ε. Γίνεται η απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και κατόπιν διενεργούνται οι εκλογές προς ανάδειξη νέου Δ.Σ.  και Ε.Ε.

 

 11. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας υπογράφουν την εξερχόμενη αλληλογραφία του Π.Σ.Η.Ε.

 

 12. Τα Μέλη του Δ.Σ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί. Δικαιούνται όμως επιστροφής των εξόδων στα οποία υπεβλήθησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

 13. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα Οικονομικά του Π.Σ.Η.Ε. και μαζί με τον Πρόεδρο φέρουν την ευθύνη και λογοδοτούν στο Τακτικό Συνέδριο.

 

 14. Το Δ.Σ. συντάσσει και προτείνει την Ημερήσια Διάταξη για το Τακτικό Συνέδριο.

 

Άρθρο 10

Τροποποίηση Καταστατικού

Τροποποίηση ή αλλαγές άρθρων του Καταστατικού γίνονται μόνο από το Τακτικό Συνέδριο με πλειοψηφία των 2/3 του αριθμού των εκλεγμένων παρόντων αντιπροσώπων. Οι αλλαγές θα πρέπει  να γίνονται γνωστές στους συνέδρους μαζί με την Ημερήσια  Διάταξη του Συνεδρίου, όπου θα αναφέρονται τα άρθρα του Καταστατικού που πρόκειται να τροποποιηθούν.

 

Άρθρο 11

Διάλυση του Π.Σ.Η.Ε.

Η διάλυση του Π.Σ.Η.Ε. αποφασίζεται από το Τακτικό Συνέδριο με πλειοψηφία των 5/6 του αριθμού των τακτικών, δηλωμένων και αναγνωρισμένων, αντιπροσώπων. Η περιουσία του περιέρχεται σε Κοινωφελή Ιδρύματα της Ηπείρου. Για τυχόν εκκαθάριση σχετικών οικονομικών  εκκρεμοτήτων εκλέγεται δια ψηφοφορίας από το Συνέδριο Ειδική Τριμελής Επιτροπή ή αποφασίζεται επίσης διά ψηφοφορίας η ανάθεση των σχετικών θεμάτων σε Ορκωτούς Λογιστές. Η σφραγίδα του Π.Σ.Η.Ε. καταστρέφεται.

 

Ιωάννινα, 30η  Ιουλίου 2011

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΛΙΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 

 

επιστροφή